Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Bureau Mocha gevestigd te Duiven. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Centraal Gelderland. Bureau Mocha staat ingeschreven in het Handelsregister met KvK-nummer 70718660.

1          Algemene bepalingen

1.1           In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder opdrachtgever: de partij die opdracht geeft aan Bureau Mocha, hierna te noemen “Mocha”.

1.2           Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten waarbij Mocha diensten en/of goederen van welke aard dan ook aan opdrachtgever levert.

1.3           Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen. Eventuele inkoop– of andere voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing.

2          Totstandkoming van de overeenkomst

2.1       De door Mocha uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van drie weken na dagtekening, tenzij anders aangegeven in de offerte.

2.2       In de offerte wordt aangegeven waarin de uit te voeren opdracht zal resulteren: schriftelijk advies, rapport of anderszins.

2.3       De overeenkomst voor het uitvoeren van een opdracht komt tot stand doordat de door Mocha uitgebrachte offerte door opdrachtgever wordt bevestigd en door Mocha retour ontvangen is.

3          Uitvoering van de opdracht

3.1       Met het aanvaarden van de opdracht verbindt Mocha zich tot niet meer dan bij het uitvoeren van de opdracht te streven naar een voor opdrachtgever bruikbaar resultaat.

3.2       Mocha bepaalt de wijze waarop en door welke persoon de opdracht uitgevoerd wordt. Indien overeengekomen wordt, dat de werkzaamheden geheel of gedeeltelijk op een andere locatie dan een vestiging van Mocha worden verricht, verplicht de opdrachtgever zich zorg te dragen voor adequate huisvesting en het ter beschikking stellen van middelen aan medewerker(s) van Mocha, teneinde hen in staat te stellen de werkzaamheden efficiënt uit te voeren.

3.3       Opdrachtgever zal Mocha tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijke gegevens en inlichtingen verschaffen en voor zover medewerking van opdrachtgever redelijkerwijs is vereist voor de uitvoering van de opdracht, deze medewerking verlenen.

3.4       Indien de uitvoering van de opdracht vertraging ondervindt door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en inlichtingen door opdrachtgever, dan kan Mocha de extra kosten en extra honorarium die hieruit voorvloeien bij opdrachtgever in rekening brengen.

3.5       Mocha zal opdrachtgever naar beste vermogen adviseren. Adviezen van Mocha voldoen aan de kwaliteitseisen, die men over het algemeen aan een ter zake deskundig adviesbureau mag stellen. Mocha garandeert echter niet dat toepassing door opdrachtgever van het advies, leidt tot het gewenste resultaat en is niet aansprakelijk voor schade die mogelijk voortvloeit of mede voortvloeit uit implementatie van een door haar verstrekt advies.

3.6       Alle door Mocha genoemde leveringstermijnen zijn streefdata, vastgesteld op grond van gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst bekend waren. Deze streefdata zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. De enkele overschrijding van een termijn brengt Mocha niet van rechtswege in verzuim. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Mocha en opdrachtgever zo spoedig mogelijk met elkaar in overleg treden. Voor vertraging door redenen als in artikel 3.4 genoemd of andere aan opdrachtgever te wijten oorzaken kan Mocha nimmer worden aangesproken.

 4          Prijs en betaling

4.1       Is in de offerte een “vaste prijs” opgenomen dan geldt deze prijs als overeengekomen prijs.

Is in de offerte geen “vaste prijs” opgenomen, dan staat tussen opdrachtgever en Mocha vast dat het te betalen bedrag zal worden bepaald door nacalculatie op grond van de bij de overeenkomst overeengekomen tarieven. Zijn vooraf geen tarieven overeengekomen, dan worden de tarieven bepaald op grond van de bij Mocha gebruikelijke methoden. Indien in de offerte een “richtprijs” is opgenomen, dan geeft het vermelde bedrag niet meer aan dan een vrijblijvende schatting van de kosten.

4.2       Alle prijzen en tarieven zijn inclusief reiskosten van en naar de overeengekomen plaats van tewerkstelling binnen Nederland, exclusief dienstreizen, exclusief omzetbelasting (BTW) of andere van overheidswege opgelegde heffingen, tenzij anders overeengekomen. Voor dienstreizen, gemaakt in het kader van uitvoering van een opdracht, brengt Mocha de extra gemaakte reiskosten bij opdrachtgever in rekening.

4.3       Mocha factureert per maand op basis van nacalculatie tenzij anders overeengekomen. De betalingstermijn is drie weken na factuurdatum. Betaling door opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen deze betalingstermijn.

4.4       Mocha behoudt zich het recht voor tussentijdse rekeningen te zenden. Mocha kan te allen tijde vooruitbetaling verlangen.

4.5       Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is de opdrachtgever in verzuim en zal hij, zonder dat ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag wettelijke rente, verhoogd met 2%, verschuldigd zijn. Indien opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, is opdrachtgever tevens gehouden tot volledige vergoeding van buitenrechtelijke kosten overeenkomstig het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, alsmede alle redelijke gerechtelijke kosten, waaronder kosten in rekening gebracht door externe deskundigen en advocaten.

5          Geheimhouding

5.1       Partijen staan ervoor in dat alle in het kader van de opdracht van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard niet aan derden wordt verstrekt. Informatie zal in ieder geval als vertrouwelijk worden beschouwd, indien deze door één der partijen als zodanig is aangeduid.

5.2       Het door opdrachtgever in het kader van de opdracht aan Mocha verstrekte materiaal wordt onmiddellijk geretourneerd na beëindiging van de opdracht of na een daartoe strekkend verzoek van opdrachtgever.

5.3       Mocha behoudt zicht het recht voor om de naam van haar opdrachtgever ten behoeve van het verstrekken van referenties aan derden bekend te maken.

6          Intellectuele  eigendom en auteursrecht

6.1       De intellectuele eigendomsrechten op de door Mocha specifiek voor opdrachtgever ontwikkelde adviezen, rapporten, e.d., zullen, met inachtneming van het in artikel 6.2 bepaalde, bij opdrachtgever berusten tenzij anders is overeengekomen.

6.2       Opdrachtgever verkrijgt een niet-exclusief en niet overdraagbaar gebruiksrecht op de door Mocha ontwikkelde hulpmiddelen (modellen, checklisten, sjablonen, enz.) die Mocha bij de uitvoering van de opdracht ten behoeve van opdrachtgever heeft aangewend. De auteursrechten hierop berusten te allen tijde bij Mocha.

7          Eigendomsvoorbehoud

7.1       Alle door Mocha aan opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van Mocha totdat opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst, alsmede alle vorderingen van Mocha wegens niet-nakoming van de overeenkomst door opdrachtgever, volledig heeft voldaan.

7.2       Onverminderd het bepaalde in artikel 6 worden de intellectuele eigendomsrechten op de resultaten van de opdracht en het gebruiksrecht op de door Mocha ontwikkelde hulpmiddelen aan opdrachtgever verleend of overgedragen op het moment dat opdrachtgever al zijn betalingsverplichtingen jegens Mocha is nagekomen.

 8          Beëindiging

8.1       Partijen kunnen de overeenkomst onmiddellijk, door middel van een schriftelijke verklaring, ontbinden in de volgende gevallen:

  1. het faillissement van de wederpartij is aangevraagd of uitgesproken;
  2. de wederpartij heeft surséance van betaling aangevraagd of aan de wederpartij is surséance van betaling verleend;
  3. de toepasselijkheid van titel III van de Faillissementswet wordt uitgesproken;
  4. de onderneming van de wederpartij wordt geliquideerd of anderszins feitelijk beëindigd, anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen;
  5. handelingen of gedragingen van de wederpartij, dan wel feitelijke omstandigheden, de wederpartij betreffende, geven goede grond te vrezen, dat de wederpartij haar verplichtingen niet na zal komen;
  6. de fiscus maakt jegens opdrachtgever gebruik van haar rechten uit de Invorderingswet.

In deze gevallen zijn de vorderingen van Mocha onmiddellijk opeisbaar. Ontbinding op grond van deze bepaling geeft de wederpartij geen recht op schadevergoeding.

8.2       Beëindiging of ontbinding van de overeenkomst ontslaat partijen niet van de verplichtingen daaruit, die naar hun aard doorlopen, zoals – maar niet beperkt tot – het bepaalde met betrekking tot: geheimhouding, aansprakelijkheid, intellectuele eigendom, gebruiksrechten, toepasselijk recht en bevoegde rechter.

9          Aansprakelijkheid

9.1       De aansprakelijkheid van Mocha voor door de opdrachtgever te leiden schade is beperkt op de wijze als omschreven in dit artikel.

9.2       De totale aansprakelijkheid van Mocha wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of een onrechtmatige daad, gepleegd door Mocha in de uitvoering van de overeenkomst, is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs exclusief omzetbelasting.

9.3       Mocha is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

10        Reclames

10.1      Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover opdrachtgever reclameert aan Mocha kenbaar te worden gemaakt.

10.2      Reclames als in artikel 10.1 bedoeld, schorten de betalingsverplichtingen van opdrachtgever niet op.

10.3      In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft Mocha de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte factuurbedrag, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen restitutie naar evenredigheid van door opdrachtgever reeds betaald bedrag.

11        Overmacht

11.1      In geval van overmacht worden verplichtingen van de in overmacht verkerende partij geheel of gedeeltelijk opgeschort, zonder dat partijen over en weer tot enige schadevergoeding ter zake gehouden zijn.

11.2      Duurt de overmachtsituatie langer dan negentig dagen of komt vast te staan, dat verdere nakoming blijvend onmogelijk is, dan kunnen partijen de overeenkomst ontbinden middels een aangetekende brief, zonder dat partijen jegens elkaar schadeplichtig worden. De prestaties, die op het moment van het intreden van de overmachtsituatie reeds waren verricht, worden naar evenredigheid afgerekend.

12        Geschillen

12.1      Op de overeenkomst is Nederlands Recht van toepassing.

12.2      Alle geschillen tussen Mocha en de opdrachtgever, verbandhoudende met de overeenkomst worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter te Arnhem, tenzij arbitrage is of alsnog wordt overeengekomen.

 

%d bloggers liken dit:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close